Poslovna filozofija

POSLOVNA FILOZOFIJA UDRUŽENJA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE „SVETI SAVA“

Organizujemo sami ili u saradnji sa srodnim asocijacijama seminare i kurseve za volontere i koordinatore farmaceutske delatnosti:
• Sarađujemo sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu
• Vršimo edukativne seminare iz svih oblasti farmaceutske struke
• Stipendiramo izuzetne članove udruženja u cilju unapređenja struke

 

POSLOVNA POLITIKA UDRUŽENJA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE „SVETI SAVA“

• Saradnja sa svim zainteresovanim farmaceutskim tehničarima širom Srbije
• Uspostavljanje veza sa farmaceutskom industrijom, apotekarskim ustanovama i svim drugim institucijama gde rade ili postoje mogućnosti da se zaposli profil farmaceutskog tehničara
• Razvijanje saradnje sa srednjimi višim školama kao i fakultetima koji direktno ili indirektno utiču na obrazovanje i usavršavanje farmaceutskog tehničara
• Bliska saradnja sa strukovnim udruženjima kao što su farmaceutska komora i lekarska komora

 

OSNOVNI POSTULATI ETIČKOG KODEKSA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA

UFTS “Sveti Sava” će u svom daljem radu pokušati da uspostavi i realizuje osnovne principe Etičkog kodeksa, čije bi poštovanje od strane farmaceutskih tehničara bio dokaz njihove visoke profesionalnosti i kvalitetnog izvršavanja postavljenih zadataka:
– Svesnost o mestu i ulozi farmaceutskog tehničara u timu zajedno sa farmaceutima i lekarima,

– Standardi za profesionalno obavljanje dužnosti:

• lična odgovornost
• specifična odgovornost prema timu
• specifična odgovrnost prema pacijentu
• profesionalna kompetencija
• poverljivost

 

PROGRAMSKI CILJEVI UDRUŽENJA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE „SVETI SAVA“

– Afirmacija struke kroz različito osmišljene aktivnosti na osnovu postojećih potreba i aktuelnog stanja u organizacijama u kojima je farmaceutski tehničar zaposlen.
– Sagledavanje i upotpunjavanje, ali i definisanje novih poslova koje bi farmaceutski tehničar trebalo da obavlja u postojećim organizacionim strukturama (apoteke, veledrogerije, proizvodnja, bolnice, laboratorije), kao i u drugim tipovima organizacija (na pr. škole srednjeg i višeg stepena za edukaciju farmaceutskih tehnicara).
– Zdravstveno vaspitni rad.
– Uspostavljanje i realizacija Etičkog kodeksa farmaceutskih tehničara, u skladu sa svetskim kodeksom za ovaj profil.
– Praćenje i kontrola poštovanja ovog kodeksa.
– Sagledavanje i pomaganje u rešavanju svih problema farmaceutskih tehničara koji su prijavljeni u Udruženju.

– Usavršavanje dostupnosti informacija farmaceutskom tehničaru, na njegovom mestu gde radi i i gde živi, e-mail, web site….
– Učestvovanje u analizi i realizaciji direktiva iz Zakonskh akata i regulative.
– Sagledavanje ušečća farmaceutskih tehničara u sprovođenju standarda obezbeđenja kvaliteta QA (GMP, GLP, GDP).
– Priprema farmaceutskih tehničara za dalje školovanje do sticanja akademskog nivoa zvanja i stručnih i naučnih titula (viši farmaceutski tehničar, mr.sc.ph.i dr.sc.ph).
– Koordinacija sa referentnim institucijama u cilju dobijanja licence za rad farmaceutskog tehničara.

X