Redovna skupština UFTS Sveti Sava 20.11.2010.Beograd

Na  predlog Upravnog odbora UFTS ” Sveti Sava“ a na osnovu člana 9b statuta udruženja  predsednik Skupštine saziva
Redovnu Skupštinu  Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije Sveti Sava“ koja če se održati dana 20.11.2010. godine, sa početkom u 13 časova,  u sali Hotela M , Bulevar oslobođenja 56 a, u Beogradu.
Dnevni red
1.Izbor članova  Komisije za verifikaciju mandata i utvrđivanje broja glasova.
2.Verifikacija i mandata (broja delegata) Skupštine UFTS ” Sveti Sava“
3.Usvajanje  Pravilnika o načinu određivanja broja delegate I verifikaciji mandata Skupštine UFTS “Sveti Sava” Beograd.
4.Usvajanje dnevnog reda Skupštine.
5.Usvajanje  godišnjih izveštaja  o radu Upravnog odbora , Nadzornog Odbora i Suda časti.
6.Usvajanje  plana rada udruženja za naredni period do sledeče  sednice Skupštine.
7.Usvajanje integralnog teksta “novog statuta” sa izmenama i dopunama koje su usaglašene sa važećim Zakonom o udruženjima (Službeni list RS br. 51/09) koji je stupio na snagu 22.07.2009. godine, a počeo da se primenjuje 22.10.2009. godine.
8.Razno

U prilogu prateća dokumenta :

–       Tabela broja delegata po  administrativnim okruzima R Srbija  na Skupštini  UFTS „Sveti Sava“  20.11.2010. U Beogradu,
preuzmite tabelu

–        evidencioni listić koji je svaki delegat dužan da popunjem preda na početku sednice Skupštine udruženja,
preuzmite listić

–       pravilnika o načinu određivanja broja delegate I verifikaciji mandata Skupštine UFTS “Sveti Sava” Beograd.
preuzmite pravilnik

–       integralni tekst “novog statuta” sa izmenama i dopunama koje su usaglašene sa važećim Zakonom o udruženjima.
preuzmite predlog statuta

Dokumente možete preuzeti i sa sajta udruženja  ufts-svetisva.com

Predsednik Skupštine UFTS “Sveti Sava”

Gordana Grujin

30. marta 2017.
X