Redovna skupština UFTS Sveti Sava (zapisnik)

Записник са IV редовне седнице Скупштине УФТС
Седницу је отворила Председник Скупштине УФТС-а Гордана Грујин.
За записничара је одређена Божидарка Ракић. Снима се и тонски запис.
Предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор чланова Верификационе комисије.
 2. Верификација мандата и броја делегата Скупштине УФТС „Свети Сава“.
 3. Усвајање Пословника о раду Скупштине Удружења фармацеутских техничара Србије „Свети Сава“.
 4. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора УФТС „Свети Сава“ за 2010.г.
 5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора УФТС „Свети Сава“ за 2010.г.
 6. Усвајање Извештаја о раду Суда части УФТС „Свети Сава“ за 2010.г.
 7. Усвајање Плана и Програма рада УФТС „Свети Сава“ за 2011.г.
 8. Усвајање Финансијског плана УФТС „Свети Сава“ за 2011.г.
 1. Усвајање Статута УФТС „Свети Сава“ – измене и допуне у складу са Законом о удружењима.
 2. Разно.
 1. Тачка

Верификациону комисију чине: Стојковић Бојан-Лесковац

Ковачевић Радивијевић Марија – Кикинда

Пјешчић Саша – Зрењанин

За председника верификационе комисије је изабран Стојковић Бојан, који је прочитао извештај ВК: Скупштина по одлици УО , а на основу финансијског извештаја о плаћању чланарине до 01.09.2010. има 101 делагата. На седници је присутно 55, што значи да је присутно више од половине потребних делегата за одлучивање. Скупштина има кворум.

Једногласно је усвојен Дневни ред.

 1. Тачка

Једногласно је изгласано и верификовани су мандати делегата на Скупштини.

 1. Тачка

Адвокат Дејан Бабић који заступа Удружење у правним пословима дао је предлог пословника о раду Скупштине, са акцентима на поједине тачке које је било важно образложити делегатима, пословник има 46 чланова и тачно дефинише редослед рада и понашања делегата на Скупштини.

Пословник о раду Скупштине је усвојен у целости.

Дискусија која је уследила односила се се на следеће тачке пословника:

Оливера Ковачевић о члану 42, уколико кандидати имају исти број гласова , пролази онај ко је први по абецедном реду.

Милица Драјић о члану 14. Опозив делегата уколико није плаћена чланарина у континуитету од годину дана ( а не три месеца као у предлогу).

 1. Тачка
 2. Тачка
 3. Тачка  су обједињене, и извештај о раду Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части је поднела председница УФТС Душица Мандарић.

Извештаји су усвојени једногласно. Председница УФТС се захвалила свим сарадницима на сарадњи и колегиници Јасмини Ракић ,члану Надзорног одбора и десетогодишњем координатору , која није изостала ни са једног састанка, уручила јој пригодан поклон.

 1. Тачка
 2. Тачка су обједињене .Председница Душица Мандарић је план рада за следећу годину изложила усмено, на основу параметара из ове године .

На основу заинтересованости фармацеутских техничара за едуковање преко нашег Удружења у  плану за 2011. годину је пораст броја чланова за 20%. а самим тим и 20% повећан финансијски прилив од чланарина. Како ће година пред нама ,по најавама финансијских стручњака , бити још тежа него ова, Удружење планира да послује са истим финансијским средствима и својим члановима понуди што квалитетнија предавања.

 1. Тачка . Предлог Статута УФТС-а је изнео адвокат Дејан Бабић.

Статут је написан у  форми које је у скаду са новим „Законом о удружењима“ .

Предлог Статута је усвојен једногласно у целости.

Расправа по амандманима се односила на :

примедба Милице Драјић, Одредба о студијским боравцима у иностранству , „фармацеутски техничари имаjу 4 степен образовања, и немају могућност студијског усавршавања у иностранству“,  образложена је значајем Статута да треба да траје дуго времена, и да нема у себи ограничења за рад Удружења, а за све одлуке треба донети Правилнике, тако да сама одредба Статута није примењива без Правилника и не може доћи до злоупотреба.

.

Одредбе о раду Суда части су опште и да би Суд части могао функционисати, адвокат је напоменуо да је потребно донети Кодекс Удружења по коме би Суд части могао да поступа.

Делегат Милица Драјић је поставила питање: Да ли је Председник Удружења функција или орган?

Адвокат је појаснио  да је Председник „орган“ а не функција, јер Председника бира Скупштина , а не као до сада, Управни одбор између себе.

Председник за свој рад одговара Скупштини а не Управном одбору. По статуту нису предвиђени ни заменик Председника а ни подпредседници у Управном одбору.

Делегат Милица Драјић је поставила питање у вези члана 23, изостанака чланова Управног одбора са седнице.

Усвојена је одлука, једногласно,да ако члан Управног одбора три пута узастопно, неоправдано изостане са седнице, бива искључен из Управног одбора, а разрешава га скупштина.

Делегат Милица Драјић је дала амандман на члан 28, да жалбу на одлуку Суда части разматра Скупштина а не Надзорни одбор.

Амандман је усвојен већином гласова.

Предлог Статута је дат на гласање у целости.

Статут је усвојен  једногласно у целости.

У Београду 20.10.2010.

Председник Скупштине

Гордана Грујин

30. marta 2017.
X