Statut

STATUT

Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“

U skladu sa odredbama članova 12., 22. Zakona o Udruženjima („Službeni glasnik“ RS br. 51/09) Skupština Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“ na sednici održanoj 16.03.2013. usvojila je izmene i dopune Statuta, kako sledi:

STATUT
Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuju naziv, ciljevi i delovanje Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“, te način ostvarivanja ciljeva, sedište Udruženja, uslovi članstva, prava i obaveze članova, organizacija i struktura Udruženja, zastupanje i predstavljanje Udruženja, sticanje i raspolaganje materijalnim sredstvima, javno delovanje, način odlučivanja i udruživanja i učlanjivanje u međunarodne organizacije, donošenje statutarnih izmena i javne oznake Udruženja.

Naziv Udruženja je : Udruženje farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“.
Skraćeni naziv Udruženja je : UFTS „Sveti Sava“.
Udruženje ima sedište u Novom Sadu, u ulici Rumenička br. 106.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 2.

Udruženje farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, stručno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zdravstvene zaštite, na teritoriji Republike Srbije.

Udruženje se u svom radu pridržava Ustava i zakona Republike Srbije, a rad Udruženja je javan.

Član 3.

Ciljevi Udruženja su:
1) Stručno usavršavanje članova Udruženja.
2) Organizacija stručnih sastanaka, kongresa i seminara, konferencija i studijskih putovanja iz oblasti farmaceutske struke.
3) Organizacija predavanja i poseta stručnjaka farmaceutske struke iz inostranstva.
4) Razmatranje staleških i organizacionih problema iz oblasti farmaceutske delatnosti.
5) Stipediranje izuzetnih članova Udruženja u cilju unapređenja struke.
6) Predlaganje inicijativa za donošenje regulative iz oblasti farmaceutske struke nadležnim državnim organima.
7) Sve navedene ciljeve i način ostvarivanja istih Udruženje ostvaruje u saradnji sa nadležnim institucijama.

Ciljevi Udruženja se ostvaruju delatnostima Udruženja preko organa Udruženja i aktivnošću članova Udruženja.

Član 4.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:
1) Organizuje samostalno i u saradnji sa drugim sličnim organizacijama: stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije iz oblasti zdravstvene delatnosti.
2) Angažuje za učešće na edukacijama zdravstvene radnike i stručnjake iz drugih oblasti.
3) Sarađuje sa ministarstvima, univerzitetima, školama, udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zdravstvenom delatnošću.
4) Zastupa interese struke u ime svojih članova pred nadležnim organima.
5) Sarađuje i pomaže u radu u Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika.
6) Učestvuje na javnim raspravama o nacrtima propisa iz oblasti zdravstvene zaštite, i u ime svojih članova iznosi predloge.
Oblik udruživanja

Član 5.

Udruženje je organizovano kao udruženje građana, sa svim zakonskim pravima i obavezama koje imaju udruženja građana.

Član 6.

Udruženje je pravno lice sa pravima i obavezama koje proizilaze iz zakona i akata koje donosi.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima zdravstvene delatnosti, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja.

Članstvo u Udruženju

Član 7.

Članstvo u Udruženja je dobrovoljno i stiče se, po ispunjenju potrebnih uslova određenih Statutom Udruženja, pismenom izjavom o pristupanju Udruženju.

Član 8.

Postoje dva oblika članstva:
o član
o počasni član

Član 9.

Član Udruženja može biti zdravstveni radnik koji je završio srednju medicinsku školu, odsek farmaceutski tehničar, koji prihvata ciljeve i Statut Udruženja, i koji podnese popunjenu pristupnicu Upravnom odboru Udruženja.

Počasni član Udruženja može biti zdravstveni radnik koji prihvata ciljeve i Statut Udruženja, koji nije završio srednju medicinsku školu, odsek farmaceutski tehničar, i koji podnese popunjenu pristupnicu Upravnom odboru Udruženja.

Član 10.

Član Udruženja ima pravo da učestvuje u svim aktivnostima Udruženja, da bira organe Udruženja i da bude izabran u organe Udruženja.

Počasni član Udruženja nema pravo da bira i da bude izabran u organe Udruženja.

Član 11.

Svaki član Udruženja dužan je da se pridržava odredaba Statuta i drugih opštih akata Udruženja, kao i pojedinačnih akata organa Udruženja.

Član 12.

Članovi Udruženja plaćaju članarinu čija se visina određuje posebnom odlukom. Članarina se plaća godišnje.

Član 13.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem, brisanjem iz evidencije ili isključenjem.

Član 14.

Svaki član Udruženja može istupiti iz članstva kada više ne želi da bude član Udruženja.

O tome podnosi pisanu izjavu Upravnom odboru Udruženja i dan podnošenja izjave smatra se danom istupanja iz Udruženja.

Član 15.

Članstvo u Udruženju može prestati i brisanjem iz evidencije članova, u slučaju da u Statutom propisanom roku nije plaćena članarina, a o čemu se donosi posebna odluka Upravnog odbora.

Član 16.

Član može biti isključen iz Udruženja ukoliko se ne pridržava Statuta i drugih opštih i pojedinačnih akata Udruženja.

Član 17.

Članstvo u Udruženju prestaje:
1) Isključenjem člana iz Udruženja Odlukom Suda časti ili Skupštine na predlog Upravnog odbora.
2) U slučaju neredovnog plaćanja članarine (duže od 12 meseci).
3) U slučaju duže neaktivnosti člana, ili narušavanja ugleda Udruženja.

Član 18.

Član i počasni član Udruženja imaju pravo da:
1) Ravnopravno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja.
2) Budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Udruženja.

Član 19.

Član Udruženja dužan je da:
1) Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja.
2) Učestvuje u aktivnostima udruženja.
3) Redovno plaća članarinu.
4) Obavlja i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor ili Skupština Udruženja.

Organi Udruženja

Član 20.

Organi Udruženja su:
1) Skupština.
2) Upravni odbor.
3) Predsednik Udruženja.
4) Nadzorni odbor.
5) Sud časti.
Mandat organa Udruženja traje 4 godine.

Član 21.

Najviši organ Udruženja je Skupština.

Skupštinu čine delegati izabrani po administrativnim okruzima Republike Srbije od strane članova Udruženja, po principu da se na svakih 10 članova Udruženja bira jedan delegat.

Kandidat za delegata Skupštine Udruženja može biti samo član koji je u potpunosti izmirio članarinu Udruženja.

Skupština ima predsednika i 2 potpredsednika.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanrednu sednicu Skupštine mora zakazati predsednik Skupštine na obrazloženi predlog Nadzornog odbora ili na inicijativu sa potpisima najmanje 1/3 članstva Udruženja.

Inicijativa se podnosi u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje zahteva – predlog dnevnog reda.

Sednicu Skupštine saziva Predsednik Skupštine ili u slučaju njegove sprečenosti, potpredsednik Skupštine, pisanim obaveštenjem o mestu, vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda.

Pisano obaveštenje – saziv Skupštine dostavlja se delegatima najkasnije 15 dana pre održavanja Skupštine.

Mandat delegata Skupštine traje 4 godine.

Svake četvrte godine održava se izborna skupština.

Član 22.

Skupština Udruženja:
1) Usvaja Plan i Program rada Udruženja na godišnjem nivou, na utvrđeni predlog Upravnog odbora.
2) Usvaja i donosi Statut Udruženja, kao i njegove izmene i dopune.
3) Donosi Poslovnik o radu, Pravilnik o načinu izbora delegata Skupštine i organa UFTS i druge opšte akte Udruženja.
4) Bira i razrešava lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja i sve organe Udruženja.
5) Usvaja godišnje izveštaje o radu: Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
6) Usvaja Finansijski plan Udruženja.
7) Usvaja godišnji finansijski izveštaj o finansijskom poslovanju Udruženja.
8) Odlučuje o visini članarine.
9) Odlučuje po žalbi na odluke Suda časti.
10) Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.
11) Odlučuje o udruživanju u saveze.
Ukupan broj delegata Skupštine utvrđuje Predsednik Skupštine na početku zasedanja a na osnovu izveštaja koordinatora administrativnih okruga dostavljenih na obrazcu UFTS – O-2.
Skupština ima kvorum za rad – punovažno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje više od polovine od ukupnog broja delegata.
Skupština donosi odluke većinom glasova od prisutnog broja delegata.

Skupština donosi odluke o: izmenama i dopunama (usvajanju) Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja, većinom od 2/3 od prisutnog broja delegata.

Član 23.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni Statutom.

Upravni odbor ima 9 članova, koje bira Skupština iz reda svojih delegata a na period od 4 godine.

Skupština između izabranih članova Upravnog odbora bira Predsednika Upravnog odbora koji je u isto vreme i Predsednik Udruženja – lice koje Udruženje predstavlja i zastupa u pravnom prometu.

Upravni odbor radi u sednicama na kojima kvorum predstavlja prisustvo više od ½ članova (najmanje 5).

Upravni odbor donosi odluke većinom od prisutnog broja članova.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Skupština može razrešiti člana Upravnog odbora ukoliko:
1) Krši odredbe Statuta.
2) Izostane više od 3 puta uzastopno (neopravdano) sa sednica Upravnog odbora.
3) Nesavesno obavlja zaduženja koje mu je poverio Upravni odbor.

Član 24.

Upravni odbor:
1) Izvršava odluke i druge akte Skupštine.
2) Rukovodi radom Udruženja između sednica Skupštine.
3) Organizuje redovno obavljanje aktivnosti udruženja.
4) Poverava posebne poslove i zaduženja članovima udruženja.
5) Utvrđuje predlog izmena i dopuna Statuta.
6) Priprema predloge opštih akata koje donosi Skupština.
7) Donosi odluke u smislu ostvarivanja opštih i posebnih ciljeva.
8) Utvrđuje predlog godišnje članarine
9) Utvrđuje predlog godišnjeg plana rada i predlog finansijskog plana.
10) Odlučuje o predlozima, zahtevima članova.
11) Donosi odluke iz tekućeg poslovanja Udruženja: odlučuje o davanju prigodnih i primerenih naknada troškova članovima u vezi sa aktivnostima Udruženja – u skladu sa Pravilnikom koji donosi Skupština (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta); ugovorene teretne obaveze, zarade zaposlenih, troškove računovodstvenih usluga, ugovora o delu i drugih.
12) Stara se o ostvarivanju uslova za dobijanje sredstava za programe od javnog interesa koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije i kroz budžete jedinica lokalne samouprave,
13) Odlučuje o pokretanju postupka za nadoknadu štete u slučajevima iz člana 25. Stav 2) Zakona o udruženjima i po potrebi određuje posebnog člana Udruženja.
14) Stara se o vođenju poslovnih knjiga, finansijskih izveštaja, godišnjih obračuna i izveštaja o aktivnosti udruženja koji se podnose članovima Udruženja na način utvrđen Statutom.
15) Obezbeđuje uslove za vođenje evidencije članova i počasnih članova Udruženja.
16) Predstavlja Udruženje u medijima.
17) Donosi posebnu odluku o zapošljavanju sekretara Udruženja u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.
18) Donosi posebnu odluku o imenovanju koordinatora po administrativnim okruzima Republike Srbije, radi ostvarivanja kontakta sa članstvom i organizovanja izbora delegata Skupštine.
19) Donosi Poslovnik o radu koordinatora po administrativnim okruzima Republike Srbije.

Član 25.

Predsednik Upravnog odbora je Predsednik Udruženja, lice koje zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima pravo i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik Upravnog odbora saziva i vodi sednice Upravnog odbora.

Predsednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 26.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština Udruženja iz redova svojih delegata.

Predsednika i 4 člana Nadzornog odbora bira Skupština na period od 4 godine.

Kvorum za rad na sednici Nadzornog odbora predstavlja prisustvo više od ½ članova (najmanje 3).

Sednicu Nadzornog odbora saziva i njom rukovodi Predsednik Nadzornog odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od broja prisutnih članova.

Član 27.

Nadzorni odbor:
1) Kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nedostacima i nepravilnostima obaveštava Skupštinu.
2) Podnosi Izveštaj o radu na svakoj sednici Skupštine.
3) U slučaju kršenja Statuta ili drugih akata, nakon upozorenja, Nadzorni odbor podnosi inicijativu za sazivanje vanredne sednice Skupštine.

Član 28.

Sud časti ima 3 člana koje bira Skupština iz reda delegata.
Skupština bira predsednika i 2 člana Suda časti na period od 4 godine.

Sud časti radi u skladu sa Pravilnikom o radu suda časti koji donosi Skupština.

Sud časti:
1) Stara se o sprovođenju moralnog kodeksa u radu članova Udruženja.
2) Razmatra žalbe i pritužbe članova Udruženja koji mu se obrate za zaštitu ili kada član Udruženja povredi ugled i čast poziva i moralni kodeks Udruženja.

Sud časti donosi odluke po slobodnom uverenju pošto sasluša sve zainteresovane strane.

Žalba na odluku Suda časti podnosi se Skupštini.

Član 29.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primeren način.

Član 30.

Udruženje pribavlja sredstva od: članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstva za rad i od kotizacije za seminare i druge oblike edukacije iz oblasti zdravstvene zaštite.
Pribavljena sredstva mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja kao i za pokrivanje redovnih troškova rada Udruženja i finansiranje projekata iz domena ciljeva Udruženja.

Član 31.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu da postoje uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udruženjima.

Član 32.

U slučaju prestanka rada Udruženja, celokupna imovina prenosi se na: Udruženje MS Beograda, ulica Jurija Gagarina 81, Novi Beograd.

Član 33.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kome je po obodu unet tekst na srpskom jeziku ćiriličnim pismom: Udruženje farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“, a u sredini pečata stoji ćiriličnim pismom na srpskom jeziku: Novi Sad, Rumenička br. 106.

Prelazne i završne odredbe

Član 34.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 35.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja, a primenjivaće se od dana upisa u Agenciji za privredne registre.

Danom stupanja na snagi ovog Statuta prestaje da važi prethodni.

Izmene i dopune ovog Statuta stupaju na snagu dana 16.03.2013, a primenjivaće se od dana upisa u u Agenciji za privredne registre (dana pravosnažnosti Rešenja APR-a).

U Beogradu, 16.03.2013.g.
Predsednik Skupštine UFTS „Sveti Sava“

………………………………………………….
Gordana Grujin

X